יום ה', ב’ באלול תשע”ז
מטרת התקנון היא לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי. שמירה קפדנית על כללי התנהגות ברורים, בהתאם לתקנון זה, מקילה על כל הגורמים השונים את הקיום המשותף ומובילה למימוש המטרות החינוכיות והחברתיות בנינוחות ובאווירה טובה.

תקנון ביה"ס - שנה"ל תשע"ו תקנון תשעו.docxתלמיד יקר, מטרת התקנון היא לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי. שמירה קפדנית על כללי התנהגות ברורים, בהתאם לתקנון זה, מקילה על כל הגורמים השונים את הקיום המשותף ומובילה למימוש המטרות החינוכיות והחברתיות בנינוחות ובאווירה טובה. הקווים המנחים את תקנון הם שיפור איכות החיים והגברת אחריות הפרט כלפי הכלל וכלפי עצמו. ביסוד הכללים ניתן לציין: - טיפוח אווירה תרבותית וחינוכית בכיתה. - שמירה על הרכוש ועל הניקיון. - התנהגות מכובדת ומנומסת כלפי חברים ומבוגרים. - עזרה לזולת, הבנה והתחשבות. - פעילות למען חברת התלמידים. - דאגה להיגיינה ולהופעה חיצונית נאותה בבית הספר. - אחריות אישית למעשים ולמחדלים, להישגים ולכישלונות. - מניעת אלימות מכל סוג שהוא. התקנון ייבחן מידי שנה מחדש ויעודכן בהתאם לצרכי התלמידים ולצרכי ביה"ס. כללי התנהגות בבית הספר במסגרת טיפוח תרבות בית ספרית בה מתחנך התלמיד ברוח ערכים חינוכיים, יפעל בית הספר ביתר שאת להדגשת ההיבטים השונים בתחום אלימות וגילויי חוסר סובלנות. בימים אלה נדרשים כולנו מורים, הורים ותלמידים לפעול בשיתוף למען חברה תקינה. יש להקפיד על התנהגות נאותה, תרבותית ומכובדת במהלך השיעורים וההפסקות, במהלך אירועים בית-ספריים בתחום ביה"ס ומחוצה לו. v עם הישמע הצלצול על התלמידים בחט'ע להיכנס לכיתה בזמן, ולא לחכות למורה מחוץ לכיתה בחט"ב יש לחכות סמוך לדלת הכיתה. v יש לקבל את פני המורה בקימה, כשהציוד נמצא על השולחן. v רישום בגין איחור/חיסור ייעשה ע"י המורה המלמד בכיתה, ויוזן בתוכנת המשו"ב. v מומלץ להימנע מהבאת מכשירים סלולארים לבית הספר. בית הספר אינו אחראי לנזק/אובדן/גניבה. חל איסור על הפעלת טלפונים ניידים במהלך השיעורים או במהלך פעילות חינוכית. התלמיד חייב להקפיד לכבות את הטלפון הנייד לפני כל שיעור ולהכניסו לתיק. בחט"ב טלפון שימצא על שולחן או יצלצל, ילקח ע"י המורה, יופקד בכספת בית הספר ויוחזר להורי התלמיד לאחר בירור ע"י מנהלת בית הספר. v חל איסור על הטענת טלפונים ניידים במהלך השיעורים v חל איסור על לעיסת מסטיק בזמן השיעורים. v יש לשמור על רכוש ביה"ס, על ניקיון השולחנות והכיסאות ושלמותם. תלמיד אשר יחבל בשלמות הרכוש, ריהוט, ציוד, קישוט וכד' ייענש ויישא בכל הוצאות הנזק. v 5 רישומים ומעלה על הפרות משמעת כגון: אי הופעה בתלבושת ביה"ס, איחורים, שימוש בנייד והתבטאות בחוצפה כלפי איש צוות והפרעות במהלך השיעור יגררו הורדת ציון בהתנהגות. v המועצה הפדגוגית רשאית להחליט על הורדת ציון בהתנהגות במקרים של הפרות משמעת חריגות. v אין לעשן ו/או לשתות אלכוהול בשטח בית הספר וסביבתו ובכל פעילות אחרת במסגרת בית ספרית, גם אם היא מתקיימת מחוץ לכותלי בית הספר. v על-פי חוזר מנכ"ל, נאסר לצלם או להקליט תלמידים, מורים ו/או עובדים ללא אישורם. v חל איסור מוחלט על הכנסת נשק מכל סוג שהוא לביה"ס (מכשירים חדים ומסוכנים, אולרים, סכינים, נפצים, לייזר וכד'). v בחט"ב חל איסור על פירסינג מכל סוג שהוא, (אין להדביק פלסטר כדי לכסותו). v יש להקפיד על תספורת הולמת וללא צבעים בשיער. v בהפסקה בחט"ב הכיתות ננעלות והתלמידים מתבקשים לצאת לחצר . v אין לשחק בכדור בתוך המבנה, הכדור נועד למשחק בחצר בית הספר בלבד. v אין לרוץ במסדרונות בית הספר. v אין לעזוב את שטח ביה"ס עד תום יום הלימודים . v תלמיד שזקוק לעזרה מיידית במהלך ההפסקה יפנה למורה התורן או למחנך הכיתה, בהעדרו יפנה לרכז/ת השכבה או ליועצת. v חל איסור על הבאת בלונים לבית הספר. v חל איסור על זריקת קמח, ביצים וכדומה גם מחוץ לשער ביה"ס. תוכנת המשו"ב: v תוכנת המשו"ב נועדה למסור מידע על ציונים והתנהגות שוטפת של התלמיד וכן הודעות שונות. v באחריות התלמיד והוריו להתעדכן באמצעות התוכנה. v הסיסמה ניתנת לתלמיד והוריו בתחילת לימודיו בחטיבה. במידת הצורך ניתן לפנות למחנך / רכז השכבה להחלפת הסיסמה. שינויים במערכת השיעורים : v עדכונים על שינויים במערכת השיעורים, הידועים מראש, יופיעו באתר ביה"ס. v שינויים אלו ונוספים , יתפרסמו על הצג בכניסה לבית הספר, בתחילת יום הלימודים, ובמהלכו. v מערכת השעות הקבועה המפורסמת בתחילת השנה, תקפה למשך כל שנת הלימודים. v באחריות כל תלמיד לעקוב אחר השינויים היומיים ולנהוג בהתאם. v היה ומורה לא הגיע לכיתה בתום 10 דקות מתחילת השיעור, יפנה תורן הכיתה , אל הממונה על המערכת. בשום מקרה לא יעזבו התלמידים את הכיתה על דעת עצמם. v הודעות על שינויי מערכת, יתקבלו מההנהלה , מורה הכיתה, המחנך , ובאתר ביה"ס. v הודעות על ביטול שיעורים בשל פעילות חברתית , או מסיבות אחרות, אינם פוטרים את התלמיד מהכנת כל חובותיו על פי המערכת הקבועה. נוכחות בבית הספר ועמידה בזמנים איחורים והיעדרות v הנתונים על איחורים והיעדרויות ידווחו למשו"ב. המשו"ב יאפשר להורים לעקוב אחר הנושא ולאשר היעדרויות במידת הצורך. v כל היעדרות מביה"ס מחייבת אישור בכתב . היעדרות בשל מחלה מעל לשלושה ימים מחייבת אישור רופא. v היעדרות לא מוצדקת ממבחן עלולה למנוע מהתלמיד את הזכות למועד ב'. v תלמיד הנעדר יום לפני בחינה יורשה להיבחן רק אם יהיה ברשותו אישור מרופא או מההורים, אותו יציג למחנך הכיתה / למורה המלמד בכיתה. v על היעדרות הידועה מראש , כגון: תור לרופא, צו גיוס וכדומה , יש להציג בקשה למחנך הכיתה טרם ההיעדרות ולקבל אישור המחנך. v על פי חוזר מנכ"ל תשס"ב/1 (א) חל איסור להיעדר במהלך שנת הלימודים לשם נסיעה לחו"ל או טיול. על ההורים לדעת שיש להשלים את החומר וכל פגיעה בהישגי התלמיד בעקבות היעדרות הינה באחריות ההורים. במקרים חריגים בלבד יש להגיש בקשה בכתב למנהלת בית הספר וקבל את אישורו של מפקח בית הספר. v במקרה של היעדרות בלתי מוצדקת מבחינה הציון בבחינה יהיה אפס. v דין פעילות חברתית כגון: טיולים , ימי שדה, הצגות וכדומה, כדין ימי לימודים , ולכן חלים עליה אותם הכללים. בקשות לשחרורים יתקבלו רק על ידי אישור הורים בכתב , אישור רופא ומחנך הכיתה. v תלמיד החש ברע ומבקש להשתחרר במהלך יום הלימודים, יפנה למחנך, לרכז השכבה או לסגנית המנהלת חט"ב / חט"ע. בחט"ב שחרור התלמיד מבית הספר יעשה רק בליווי ההורים , לאחר השעה 12:50 ישוחרר התלמיד לאחר אישור טלפוני של הוריו. v בחט"ע תלמיד המאחר לשעה הראשונה לא יורשה להיכנס לכיתה אלא רק לאחר תום השיעור. באחריות התלמיד להשלים את החומר הנלמד. v בחט"ב תלמיד שיאחר לשיעור הראשון של יום הלימודים יורשה להיכנס לשיעור רק לאחר רישום במזכירות בית הספר ומסירת האישור למורה בכיתה. v תלמיד שיאחר לשיעור הראשון ישאר בסוף יום הלימודים שעה נוספת בספריית בית הספר ויבצע מטלה לימודית. על התלמיד להציג את אישור השהייה שיקבל מהספריה בפני המחנך. v תלמיד המרבה לאחר יטופל על פי נוהל הטיפול בבעיות ביקור סדיר. v אין לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור מגורם מוסמך. את האישור יש לתת לשומר ביציאה מביה"ס. v השתתפות בשיעור חנ"ג – תלמיד הסובל ממגבלה רפואית המונעת ממנו להשתתף בשיעורי חנ"ג, מתבקש להציג מסמך מפורט מרופא. את המסמך יש למסור למחנך הכיתה ולמורה לחנ"ג. תלמיד ששוחרר מפעילות הספורט באופן זמני, אינו משוחרר מהשיעור, עליו להגיע לשיעורים בתלבושת ולשבת בצד. תלבושת בית הספר תלבושת בית הספר הנה חובה לכל תלמידי בית הספר. על התלמידים להגיע לבית הספר בתלבושת הולמת ומכבדת אותו ואת המקום. תלבושת קיץ: חולצת טריקו המכסה את הכתפיים וללא מחשוף עליה מוטבע סמל ביה"ס. החולצה חייבת לכסות את קו חגורת המכנסיים. כמו כן, החלק העליון בחולצה לא יהיה גזור או חשוף. תלבושת חורף: מיזע סגור עליו מוטבע סמל ביה"ס או מיזע / קרדיגן / סריג פתוח בצבע אחיד ומתחתיו חולצת טריקו עם סמל ביה"ס. v אין להגיע לבית הספר במכנסי גלישה או במכנסונים קצרים מקו הברך. v יש להגיע עם מכנסיים בצבע אחיד ללא קרעים החושפים את הרגל. v אין להופיע לבית הספר בכפכפים או בנעלי בית למיניהן (אסור להגיע בנעלי קרוקס). v תלמיד שיגיע ללא תלבושת בית הספר, לא יורשה להיכנס לשיעורים. התלמיד יירשם ע"י המורה במשו"ב וימתין להוריו עד שיביאו לו תלבושת תקנית. v תלבושת לטקסים וימי חג: חולצה לבנה חלקה עליה מוטבע סמל בית הספר. v תלבושת בית הספר מחייבת במהלך יום לימודים, במהלך תגבורים אחר הצהריים, במהלך התגבורים בחופשות ובבחינות המתכונת והבגרויות. v בחט"ב חל איסור על מריחת לק, איפור וצבע בשיער. תלבושת חינוך גופני: 1. מכנסיים קצרים או מכנסי טייטס. 2. חולצת בית הספר תקנית בצבעים: לבן, כחול, אפור ושחור. 3. נעלי התעמלות. לאחר שיעור ספורט יש להחליף את החולצה בחולצת בי"ס אחרת. תלמיד אשר לא יגיע בתלבושת ביה"ס לא יורשה להיכנס לכיתה ויופנה למקום חלופי- התלמיד לא יוכל להשתתף במהלך יום הלימודים עד שהוריו יביאו לו תלבושת תקנית. מדידת הישגים ההערכה של התלמיד מהווה משוב לכישוריו והישגיו בתחומים השונים. בפתיחת כל מחצית יידע המורה את תלמידיו מהן דרישותיו במקצוע, אותו הוא מלמד, ומהם המרכיבים לפיהם הוא מעריך את הישגי התלמיד במחצית. v הערכת התלמיד תבוצע באמצעות: א. בוחן/מבדק ב. מבחן ג. עבודות. ד. תלמידאות v התלמיד יקבל את לוח המבחנים והבחנים בשני מועדים: בתחילת כל רבעון/מחצית. לוח המבחנים מחייב את התלמיד ואת המורה. v תלמיד בחטיבה העליונה אשר נעדר מעל 30% מסך השיעורים במקצוע, בטלה יחידת הלימוד וציונו במקצוע יהיה 0. התלמיד לא יקבל ציון שנתי (ציון מגן) וללא ציון שנתי עפ"י חוזר מנכ"ל, לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות. v בכל שבוע יקבעו לא יותר מ-3 מבדקים. v תלמיד שיפגע בטוהר הבחינות, מבדקו ייפסל, לא תינתן לו אפשרות למועד ב' וציונו בהתנהגות יירד. v ערעור תלמיד על ציון מבחן, בוחן, עבודה וכו', יש להפנות למורה המקצועי ולרכז המקצוע בכתב תוך יומיים. (לא ניתן לערער על מבחנים/מבדקים שנכתבו בעיפרון). v תלמיד לא יוכל לגשת לבחינה אם נעדר מביה"ס ביום הבחינה או אם נעדר משיעורים שקדמו לשעת הבחינה, אלא אם יביא אישור רפואי/ מההורים למחנך הכיתה. אם נבחן התלמיד ללא אישור, לא תיבדק בחינתו עד לבירור נסיבות היעדרו. v חומר הלימוד למבחן יינתן ע"י המורה שבוע מראש. v ארגון לוח המבחנים, הבחנים ועבודות השכבתי הינו באחריות רכזת פדגוגית בחט"ב ורכז מערכת בחט"ע. לוח המבחנים יאורגן לפי רבעונים ומחציות. כל שינוי בלוח המבחנים יעשה בתאום עם האחראים וימסר לתלמידים. מבחן או בוחן שיערך ללא תיאום יבוטל גם בדיעבד. v 5 רשומים ומעלה על אירועי שקידה: אי הכנת ש.ב, אי הבאת ציוד, אי הגשת עבודות יגררו הורדת ציון בשקידה. מבחני מתכונת ובגרות (לתלמידי חטיבה עליונה): v יש להגיע למבחנים בתלבושת בית הספר. v יש להגיע חצי שעה לפני תחילת המבחן. v מועדי בחינות המתכונת והבגרות יפורסמו מראש באתר בית הספר. v ציוני ההגשה יפורסמו במערכת הממוחשבת שלושה ימים לפני בחינת הבגרות. v תלמיד המעוניין לערער על ציון ההגשה יעלה בכתב את טיעוניו, יפרט את כל ציוני המבחנים והבחנים שלו ויגיש את המכתב לרכז המקצוע דרך המערכת הממוחשבת תוך 24 שעות מרגע פירסום ציוני ההגשה. לאחר מועד זה לא יידונו בקשות ערעור. התלמיד יקבל תשובה על הערעור במערכת הממוחשבת. v משרד החינוך אינו מחייב לערוך בחינות מתכונת. על כן, תלמיד שלא הגיע לבחינת מתכונת שנקבעה לא יוכל להיבחן שנית. אין מועד ב' לבחינות מתכונת. (מקרים חריגים ביותר יידונו בוועדת חריגים) במקצוע בו מתקיימת בחינת בגרות המקיפה חומר של שנתיים, ציון ההגשה יתבסס על הציון השנתי של השנה הקודמת בנוסף לציון של השנה הנוכחית. שיטת המנות בחט"ע במסגרת המדיניות החינוכית של מקיף יא', תלמידי החט"ע מקבלים אחריות על נוכחותם בשיעורים. v בהתאם לחוזרי מנכ"ל, נוכחות בשיעורים מהווה חלק בלתי נפרד מהערכת השגי התלמיד באותו מקצוע, ולכן מרכיב הנוכחות יכלל בחישוב הציון. v על-פי חוזרים אלו, היעדרות של 30% ויותר משיעורים במקצוע מסוים גוררת ביטול יחידת לימוד זו. ציון התלמיד במקצוע יהיה 0 וללא ציון שנתי התלמיד(מגן) לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות. v היעדרות מכל סיבה תיכלל במסגרת חישובי המנות (כולל מבחני נהיגה, מחלה עד 3 ימים וכד'). רק היעדרות מעל 3 ימים בגין מחלה (מלווה באישור רפואי) או צו גיוס חתום (מלווה באישור) לא תחשב במנות. v את האישורים יש להציג לכל המורים, מיד עם החזרה ללימודים סדירים ועד שבוע מיום החזרה ללימודים, אחרת לא יכובדו. היעדרויות אחרות יאושרו רק ע"י רכז השכבה. v אנו דורשים שתלמידים לא יעדרו במכוון היות ובמהלך השנה נוצרות נסיבות שבגללן תלמיד יעדר משיעורים שלא מתוך בחירה (מחלה, צו גיוס ועוד). v תלמיד שיאחר לשיעור לא יורשה להכנס ושעה זו תחשב כשעת העדרות כחלק משיטת המנות. נוהלי מועד ב' בחינות מועד ב' תיערכנה פעמיים בכל מחצית: בסיום כל רבעון. כל תלמיד זכאי ל-2 מועדי ב' בלבד במחצית. v תלמיד יהיה זכאי להיבחן מבחן מועד ב', אם יענה על אחד מן הקריטריונים הבאים: ü נעדר באישור רופא/הורים או אישור מן הצבא (האישור יוגש למחנך הכיתה) ü נכשל במועד א' וקיבל אישור מהמורה להיבחן שוב כדי לשפר את הציון השלילי (הציון של מבחן מועד ב' ישוקלל עם הציון השלילי ממועד א'). זכות זו ניתנת פעם אחת במחצית. מועצת התלמידים- בהנחיית רכזת v מועצת התלמידים אחראית על תחומי פעילות רבים בבית הספר כגון: אירועים מיוחדים, אירוח משלחות, פעילות בתחום החברתי, ארגון טקסים וכיוצ"ב. v מועצת התלמידים מייצגת את עניני התלמידים בפני ההנהלה. v נציג הכיתה במועצת התלמידים משתתף בישיבות המועצה וממלא תפקידים כמוטל עליו ע"י המועצה. v פרטים על הפעילות המשותפת של מועצת התלמידים יובאו לידיעת הכיתות ע"י נציג הכיתה במועצה. תורנויות תלמידים v אחראי מערכת כיתתית ימונה ע"י המחנכת. תפקידו לשמש כמקשר בין הכיתה לרכזת המערכת בכל הקשור למערכת השעות הכיתתית. v תורנויות שכבה – ימונו עפ"י רשימת תורנות שכבתית, התורנים אחראיים בתום ההפסקות על ניקיון ביה"ס והחצר. v תורנות כיתה- בכל שבוע יומונו שני תלמידים האחראים על ניקיון הכיתה במהלך היום. במידה ולא ימלאו את תפקידם ישובצו לשבוע תורנות נוסף. קשר הורים לבית ספר ההורים הינם שותפים מלאים בהצלחה החינוכית של ילדם. האחריות בעשייה החינוכית היא משותפת לכולנו, אתם ההורים ואנו צוות ביה"ס. v מנהלות בית הספר נפגשות עם ועד ההורים המוסדי במפגשים קבועים לאורך השנה. v פניה באמצעות דוא"ל לכתובת:gmail.com @makif.ya או ע"י שליחת הודעה במשו"ב. v בהסכמת מחנך הכיתה / המורה המקצועי תפתח קבוצת וואטסאפ. v אפליקציה או אתר בית הספר : http://www.rishonim.rlz.org.il/ ספריית בית הספר v תלמיד יוכל להשתמש בשירותי ספריית בית הספר על ידי הצגת כרטיס תלמיד. v התלמיד יתנהג בספרייה בצורה נאותה, כדי שיוכל להשתמש בשירותיה. v על התלמידים לשמור על השקט בספרייה. אתר בית הספר באינטרנט v באתר בית הספר יכולים התלמידים למצוא את מערכת השעות, לוח האירועים, לוח המבחנים וכו'. v באתר מתעדכנים התלמידים בהודעות בנושאים שונים מבעלי התפקידים בבית הספר, בשינויי מערכת ובאירועים המתקיימים בבית הספר. v באתר בית הספר יועברו לתלמידים דפי הכנה למבחנים, דפי עבודה וחומרי לימוד במקצועות השונים (כולל מחוונים לבחינות שיתקיימו). v התלמידים יכולים להשתמש באתר לצורך יצירת קשר עם מורים ועם הנהלת בית הספר. כללי בטיחות v עליך לשמור על בטיחותך ועל בטחון חבריך. v אין לטפס על מעקות, שערים, חלונות, גדרות וכדו'. v אין להשתמש בחפצים העלולים לסכן אותך או את זולתך, כגון חפצים חדים, חומרים כימיים. אין להשליך חפצים, ויש להימנע מריצה פרועה שעלולה לגרום נזק לך ו/או לזולתך. v חל איסור על גילויי אלימות מכל סוג , פיזית ומילולית. כל שימוש באלימות יטופל בצורה חמורה, עד להרחקה ולהשעיה מבית הספר ועירוב המשטרה. אנו מאחלים לכם שנת לימודים פוריהשנה של שקט והצלחותבברכה הנהלת ביה"ס

 
 
אודות
ארועים בית סיפריים
מידע שימושי
תקנון- חטיבת הביניים  
תקנון- חטיבה עליונה  
לוח צלצולים  
ועד הורים  
חוזר להורים  
חוזרי תשלומים  
מרחבי לימוד
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
לוח מבחנים
ספריה
פינת ייעוץ
מועצת תלמידים
מנהיגות צעירה
תרומה לקהילה
המחנות העולים
מכללת הורים
בוגרים
למידה בשעת חירום


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS